in

NGUỒN TƯ LIỆU TRÊN INTERNET VÀ NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGÀNH

THE INTERNET RESOURCES AND THE SPECIALISED TRANSLATOR
NGUỒN TƯ LIỆU TRÊN INTERNET VÀ NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGÀNH
Computers will never replace translators, but translators who use computer will replace translators who don’t. -Timothy R. Hunt-
Nhóm nghiên cứu
Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà nẵng
Tóm tắt
Không cường điệu khi nói rằng Internet, một trong những phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ 20 đã có ảnh hưởng to lớn đến đời sống hằng ngày của chúng ta. Internet đã và đang đóng một vai trò có giá trị trong việc cung cấp cho chúng ta những thông tin từ cổ cho tới kim. Mục đích của bài báo là mô tả ảnh hưởng của Internet đối với người dịch chuyên ngành và nguồn thông tin trực tuyến phong phú mà Internet mang lại cho người học tiếng Anh chuyên ngành. Bài báo nêu bật vai trò của internet như là nguồn tư liệu phong phú nhằm hỗ trợ cho người dịch chuyên ngành giải quyết các thách thức, ngôn ngữ cũng như văn hóa. Bài báo cũng cung cấp cho người dịch chuyên ngành cách dùng từ khóa để tìm kiếm thông tin (từ, ngữ…) thuộc một số lĩnh vực chuyên ngành. Ở kỷ nguyên kỹ thuật số, chỉ có người dịch chuyên ngành liều lĩnh mới dám phớt lờ việc dùng Internet trong dịch thuật.
Từ khóa: Dịch dựa vào Internet; dịch chuyên ngành; từ khóa; nguồn tư liệu trực tuyến; Wikipedia.
Abstract
It is no exaggeration to say that the Internet, one of the greatest inventions of the 20th century has made a tremendous impact on our daily life. The Internet has been playing an invaluable role in providing us with information from ancient times to the present day. The purpose of the paper is to describe the impact of the Internet on specialised translators and a wealth of online resources which it brings to learners of specialised English. The paper highlights the role of the Internet as a rich source of information in helping the translator solve the linguistic and cultural challenges. The paper also provides specialised translators with the use of “keywords” to look for information (words, phrases) in a number of specialised fields. In the digitalised era, the specialised translator ignores the use of the Internet in translation at his peril.
Keywords: Internet-based translation; specialised translation; keywords; online resources; Wikipedia.

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/948981078569705/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

Việt nam là nước sản xuất gạo đứng hàng thứ 6 trên thế giới

DỊCH LIỀU