in

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

GIỚI TỪ (PREPOSITION), CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

Trong tiếng Anh chuyên ngành, nhiều nhà ngôn ngữ cũng lý thuyết dịch đều cho rằng ‘giới từ’, ‘cụm giới từ’ là một thách thức đối với người dịch. Người dịch nếu chưa từng dịch một văn bản chuyên ngành như ‘hợp đồng thương mại’ ắt sẽ lúng túng với các cụm giới từ như ‘IN WITNESS WHEREOF’ trong ví dụ: ‘IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Assignment Agreement as of the date first above written’.

Sau đây xin giới thiệu với các bạn 2 cụm giới từ và một giới từ thường hay gặp trong ngữ cảnh thương mại nhưng sẽ gây ra khó khăn cho người dịch đặc biệt khi dịch từ Việt sang Anh:

REGARDING – IN/WITH REGARD TO – AS REGARDS:

1. REGARDING: concerning/about sb/sth (liên quan đến/về ai/điều gì)

– She said nothing REGARDING your request. (Về yêu cầu của anh, cô ấy chẳng nói gì)
– Call me if you have any problems REGARDING your work. (Hãy gọi điện cho tôi nếu anh có vấn đề gì về công việc của anh).

2. IN/WITH REGARD TO: concerning sb/sth (liên quan đến ai/cái gì)

– I have nothing to say IN/WITH REGARD TO your complaints. (Tôi chẳng có gì để nói về những than phiền của bạn).

3. AS REGARDS: concerning or in connection with sb/sth (liên quan tới ai,cái gì/về phần ai/cái gì)

– I have little information AS REGARDS his past. (Tôi có ít thông tin về quá khứ của anh ấy).

GIẢI THÍCH VỀ ‘REGARDING’ – ‘IN/WITH REGARD TO’ – ‘AS REGARDS’ TRONG NGỮ CẢNH TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI

Trước hết, 3 (cụm) giới từ trên thường được dùng trong thư tín thương mại (business letters).
Theo từ điển ‘Longman Business English Dictionary’, (5, tr. 451) và từ điển ‘Longman Lexicon of Contemporary English’ (4, tr. 660) thì 3 (cụm) giới từ trên có nghĩa như nhau. Xin xem các ví dụ như 1. ‘Information REGARDING the company’s financial position’ 2. ‘U.S regulatory policy WITH REGARD TO foreign banks operating in the United States’
Xét về văn phong thì cụm giới từ ‘IN/WITH REGARD TO’ (một số từ điển ghi là thành ngữ) trang trọng hơn giới từ ‘REGARDING’. Xin xem các ví dụ sau:

– Regarding his wish to help us, I must say that …..
– I refer to my previous letter regarding your overdue payment.

– In/with regard to your request for more money, the committee wishes to state that …..
– I am writing in/with regard to your application…..

Và như thế, ‘AS REGARDS’ có thể thay cho ‘REGARDING’ và ‘IN/WITH REGARD TO’ trong ví dụ ở đây ‘AS REGARDS (= REGARDING/IN/WITH REGARD TO) using cable as an advertising medium, the company increased its advertising spending on cable networks per cent’.

Tuy nhiên, riêng cụm giới từ ‘AS REGARDS’, Michael Swan (1, tr. 157) cho rằng thường được người nói/viết dùng để chuyển đề tài hay chủ đề như:
– … there are no problems about production. Now as regards marketing … còn theo R.A. Close (2, tr. 102) thì ‘AS REGARDS’ thường được dùng để giới thiệu một mục/khoản mới, nhưng không phải là mục/khoản đầu tiên trong thư tín thương mại trang trọng như ‘- With regard to (= concerning) to your letter of June 22nd, I enclose our most recent catalogue. AS REGARDS (=concerning) delivery, this normally takes two or three weeks. (Liên quan đến lá thư đề ngày 22 tháng 6, tôi gởi kèm bảng danh mục mới nhất của chúng tôi. Về việc vận chuyển, việc này thường đòi hỏi hai hay ba tuần).

Tài Liệu Tham Khảo

1. Michael Swan . 2005. Practical English Usage. Oxford University Press.
2. Close, R.A. (1975), A Reference Grammar for Students of English, Longman Group Ltd.
3. Enrique Alcaraz & Brian Huges. 2002. Legal Translation Explained. St. Jerome Publishing.
3. Longman Language Activator. 1993. Longman
4. Longman Lexicon of Contemporary English. 1981. Longman
5. Longman Business English Dictionary. 2007. Pearson Longman.
6. Từ điển Anh-Việt. 2007. Trung Tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Viện Ngôn Ngữ Học. Nxb Văn hóa Sài gòn.

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

GIỚI TỪ & DỊCH THUẬT BESIDES, EXCEPT, APART FROM

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)