in

Mô hình CARS của Swales trong ‘phần giới thiệu’ (PGT) của một bài báo ‘nghiên cứu khoa hoc

‘CREATE a RESEARCH SPACE (CARS) MODEL of RESEARCH INTRODUCTION

Mô hình CARS của Swales trong ‘phần giới thiệu’ (PGT) của một bài báo ‘nghiên cứu khoa hoc
Nguyễn Phước Vĩnh Cố dịch
Dựa vào việc phân tích một số văn bản từ nhiều chuyên ngành, Swales (1990) đưa ra một cấu trúc gồm 3 Phân đoạn văn bản (Moves) cho PGT của một bài báo NCKH:

1) Establishing a territory (thiết lập một lãnh thổ)
2) Establishing a Niche (tạo ra một khoảng trống/lỗ hổng)
3) Occupying the Niche (lấp khoảng trống/lỗ hổng đó)

Move 1 Establishing a territory
(Phân đoạn văn bản 1: Thiết lập một lãnh thổ, gồm 3 bước)
Step 1 Claiming centrality and/or
(Bước 1: Khẳng định tầm quan trọng và/hoặc)
Step 2 Making topic generalization(s) and/or
(Bước 2: Khái quát hóa đề tài nghiên cứu và/hoặc)
Step 3 Reviewing items of previous research
(Bước 3: Điểm lại các công trình nghiên cứu trước đó)

Move 2 Establishing a niche
Phân đoạn văn bản 2: Thiết lập/tạo một lỗ hổng, gồm 4 Bước gọi là “Bước1A”, “Bước1B”,…
Step 1A Counter-claiming
(Bước 1A: Phản bác sự khẳng định)
Step 1B Indicating a gap
(Bước 1B: Chỉ ra một khoảng trống (về công trình nghiên cứu trước đó).
Step 1C Question-raising
(Bước 1C: Nêu một vấn đề (về nghiên cứu trước đó).
Step 1D Continuing a tradition
(Bước 1D: Tiếp bước truyền thống)

Move 3 Occupying the niche
Phân đoạn văn bản 3: Lấp lỗ hổng đó (Occupying the Niche), gồm những Bước sau:
Step 1A Outlining purposes
(Bước 1A: Phát thảo các mục đích (tại sao?).
Step 1 B Announcing present research
Bước 1B: Công bố công trình nghiên cứu hiện nay (cái gì? như thế nào?).
Step 2 Announcing principal findings
Bước 2: Công bố các kết quả nghiên cứu chính.
Step 3 Indicating RA structure
Bước 3: Chỉ ra cấu trúc của bài báo.

________________________________________________

Bước 4: Đánh giá kết quả nghiên cứu*

* Một nghiên cứu của Anthony (1999) về PGT của một bài báo nghiên cứu thuộc lĩnh vực ứng dụng phần mền (solfware engineering) cho thấy rằng mô hình CARS không lý giải được một số đặc trưng quan trọng ở PGT như sự có mặt các định nghĩa khó, sự minh họa bằng các ví dụ về các khái niệm, và đánh giá công trình nghiên cứu đang báo cáo.
Tài Liệu Tham Khảo
[1] Nguyễn Phước Vĩnh Cố. 2010. Cấu Trúc Thông Tin và Cấu Trúc Đề Thuyết Trong Dịch Thuật. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Đại học Đà nẵng.
[2] Nwogu, Kevin N. 1997. The Medical Research Paper: Structure and Functions. English for Specific Purposes. 16(2) 119-138.
[3] Swales, John M. 2011. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings. Cambridge.
19/1/16

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/936013169866496/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

CÁC VÍ DỤ VỀ CÁC CÁCH THỨC ĐƯỢC DÙNG ĐỂ HIỆN THỰC HÓA PHÂN ĐOẠN VĂN BẢN 1: THIẾT LẬP MỘT LÃNH THỔ (ESTABLISHING A TERRITORY)

Việt nam là nước sản xuất gạo đứng hàng thứ 6 trên thế giới