in

DỊCH THUẬT: GOOGLE TRANSLATE VÀ NGƯỜI DỊCH

DỊCH THUẬT: GOOGLE TRANSLATE VÀ NGƯỜI DỊCH

Sau đây là một văn bản tiếng Anh nói về nguồn gốc (từ nguyên học) của một ký hiệu viết tắt trong tiếng Anh y dược.
Trước hết, tôi chọn văn bản để dịch này vì có những lý do sau:
– Có những (ký hiệu)/từ viết tắt mà là những ‘thách thức’ cho người dịch.
– Có những thuật ngữ chuyên nghành như động từ ‘take’, danh từ như ‘prescription’.
– Có một số cấu trúc khó như ‘It wasn’t till the early 20th century that’, ‘As for the noun ‘recipe’…
Kế đến, tôi nhờ Google Translate (GT) dịch đoạn văn trên (xin xem dưới đây) và mời các bạn tham gia chỉnh sửa bản dịch của GT.

Did You Know?
The “R” in “Rx” stands for the Latin word recipe, meaning “take,” and the first doctor to use “Rx” used it as a verb with the same meaning, “Rx two aspirin” being equivalent to today’s “Take two aspirin.” (The word recipe had had the same function from the 13th through the 17th centuries.) Those two letters were a 19th-century take on a 16th-century symbol, the letter R with a line through its slanted leg-the line signaling that the “R” is functioning as an abbreviation. It wasn’t till the early 20th century that “Rx” came to be used as the noun we know today. As for the noun “recipe,” it followed the same trajectory, referring to a medical prescription for about 100 years before it developed its connection with cooking in the early 17th century.

– Bản dịch của Google

Bạn có biết không?

Chữ “R” trong “Rx” là viết tắt của từ Latin, có nghĩa là “take”, và bác sĩ đầu tiên sử dụng “Rx” sử dụng nó như một động từ có cùng ý nghĩa, “Rx two aspirin” tương đương với “Take” hai viên aspirin. ” (Công thức từ có chức năng tương tự từ thế kỷ 13 đến thế kỷ thứ 17). Hai chữ cái này là một thế kỷ 19 lấy một biểu tượng thế kỷ 16, chữ R với một đường thẳng qua chân nghiêng – đường báo hiệu rằng “R” hoạt động như một từ viết tắt. Mãi đến đầu thế kỷ 20, “Rx” mới được sử dụng làm danh từ mà chúng ta biết ngày nay. Đối với danh từ “công thức”, nó theo cùng một quỹ đạo, đề cập đến một toa thuốc trong khoảng 100 năm trước khi nó phát triển kết nối của nó với nấu ăn vào đầu thế kỷ 17.

– Bản dịch của Nhật Tân (thành viên của NHÓM NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ, VĂN HÓA, & DỊCH THUẬT)

Điều bạn có thể chưa biết.

Chữ cái ‘R’ trong ký hiệu ‘Rx’ được viết tắt của từ Latin ‘recipe’ có nghĩa là ‘uống’ (take), và các bác sỹ trước đây sử dụng ký hiệu ‘Rx’ như một động từ có cùng ý nghĩa, “Rx two aspirin” tương đương với “Uống” hai viên aspirin. “. Từ ‘recipe’ vẫn có cùng nghĩa như vậy từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Đến thế kỷ 19, người ta chấp nhận ký hiệu ‘R’ của thế kỷ 16 có dấu chân dài để cho người ta biết rằng ký hiệu ‘R’ là một từ viết tắt. Mãi đến đầu thế kỷ 20, “Rx” mới được dùng như danh từ mà chúng ta biết ngày nay. Về phần danh từ ‘recipe’ thì vẫn là một danh từ mang nghĩa ‘toa thuốc’ trong khoảng một thế kỷ, về sau mang thêm nghĩa liên quan đến nấu ăn vào đầu thế kỷ 17.

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1322033937931082/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

MALPRACTICE (n): THUẬT NGỮ PHÁP LÝ VÀ THUẬT NGỮ Y HỌC

MACHINE TRANSLATION (GOOGLE TRANSLATE)