in

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

CỤM GIỚI TỪ (PREPOSITIONAL PHRASES) & DỊCH THUẬT (TRANSLATION)

Nguyễn Phước Vĩnh Cố

1. IN RESPET OF STH
2. WITH RESPECT TO STH
3. WITH ALL DUE RESPECT TO SB

– IN RESPECT OF STH: (chỉ được dùng trong ngôn ngữ viết)
1. liên quan đến/về (concerning)
2. để trả tiền/thanh toán cho (in payment for)

– A writ was served on the firm IN RESPECT OF their unpaid bill.
(Một lệnh/ trát được tòa gởi cho hãng VỀ hóa đơn mà họ chưa thanh toán)

– Tesco’s auditors also received $1.2 million IN RESPECT OF audit work.
(Các nhà kiểm toán của tập đoàn bán lẻ Tesco cũng nhận 1, 2 triệu đô la ĐỂ TRẢ TIỀN cho công việc kiểm toán).

– WITH RESPECT TO STH: (chỉ được dùng trong ngôn ngữ viết)
1. liên quan đến/về (concerning)

– WITH RESPECT TO your enquiry, I enclose your explanatory leaflet.
(VỀ điều ông muốn tìm hiểu, tôi xin gởi kèm đây là một tờ quảng cáo giải thích)

– WITH ALL DUE RESPECT TO:
1. Tôi không có ý bất kính/xúc phạm…(used as a polite or formal way of saying that one disagrees with someone)

– WITH ALL DUE RESPECT TO , sir, I disagree.
(Tôi không có ý BẤT KÍNH/XÚC PHẠM, thưa ngài, tôi không đồng ý.

– GIẢI THÍCH VỀ 3 CỤM GIỚI TỪ TRÊN

– 3 cụm giới từ trên đều thuộc về ‘thành ngữ’ (idioms).
– 2 thành ngữ đầu theo từ điển ‘Oxford Business English Dictionary’ (5, tr. 468) thì chỉ được dùng trong tiếng Anh viết (only used in written English) và cả hai có nghĩa là ‘liên quan về’/‘về’ (concerning)
– Thành ngữ ‘IN RESPECT OF’ lại được thêm một nét nghĩa ở ngữ cảnh thương mại là ‘ để trả tiền’/‘thanh toán cho’ như:
– Tesco’s auditors also received $1.2 million IN RESPECT OF audit work.
(Các nhà kiểm toán của Tesco cũng nhận 1, 2 triệu đô la ĐỂ TRẢ TIỀN cho công việc kiểm toán).

– Riêng thành ngữ ‘WITH ALL DUE RESPECT’ trong từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn Ngữ Học được dịch theo nghĩa đen là ‘Với tất cả lòng tôn kính’ như ở ví dụ: ‘With (all due) respect, sir, I disagree’ (Với tất cả lòng tôn kính, thưa ngài, tôi không đồng ý) là không phù hợp với nghĩa của thành ngữ này. Tháng 6 năm nay, bạn Brian Le có đưa thành ngữ này qua ví dụ ‘With all due respect, sir, I thinh you are wrong’ nhờ thành viên Diễn đàn Biên Phiên Dịch dịch như thế nào cho sát nghĩa và … hay nhất. Trong một số đề xuất của các thành viên có cách dịch của anh Kiet Tuan Huynh là ‘rất đúng nghĩa’ và ‘hay’ nên tôi xin mạn phép anh đưa đề xuất đó cho nghĩa của thành ngữ này.

Tài Liệu Tham Khảo

1. Enrique Alcaraz & Brian Huges. 2002. Legal Translation Explained. St. Jerome Publishing.
2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 1992, Oxford University Press.
3. Longman Lexicon of Contemporary English. 1981. Longman
4. Longman Business English Dictionary. 2007. Pearson Longman.
5. Oxford Business English Dictionary. 2008. Oxford University Press.
6. Trung Tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Viện Ngôn Ngữ Học. Từ điển Anh-Việt. 2007 Nxb Văn hóa Sài gòn

#Nguyenphuoc vinhco

https://www.facebook.com/groups/VieTESOL/permalink/1348960608571748/

Comments

comments

Andy Nova

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Written by Andy Nova

TedX Speaker Youtube
Global First Prize IELTS Teacher @ IATEFL United Kingdom 2018 awarded by IELTS.org, Cambridge University, British Council...
First-prize Winner of #InnovationForGood Award
MC, Scriptwriter, Director & Producer
Co-founder, Scriptwriter, Academic Advisor @ 8IELTS VTV7
SSEAYP - Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program 42's VPY
AAS Australia Awardee @ Monash University
IELTS Highscorer: 9S 9L 9R 8.5W

KHAI THÁC & TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA THUẬT NGỮ NÀY TRONG TIẾNG ANH

ANH/CHỊ … LÀ CON THỨ MẤY TRONG GIA ĐÌNH?